ระดับจังหวัด กลุ่มตัวชี้วัด | | แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน ||view table
P&P Excellence (PA)
(28) ร้อยละของ รพศ./รพท.ที่พัฒ
   Update : 27/09/2560
Service Excellence (PA)
(30) ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลิน
   Update : 22/09/2560
(42) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
   Update : 30/09/2560
(46.1) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง
   Update : 03/10/2560
(46.2) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง
   Update : 03/10/2560
(46.3) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง
   Update : 03/10/2560
People Excellence (PA)
Governance Excellence (PA)
(79) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
   Update : 12/03/2560
(83.1) ร้อยละของจังหวัดและหน่ว
   Update : 11/03/2560
(93) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้าน
   Update : 26/06/2560
(96) ระดับความสำเร็จของการบังค
   Update : 31/01/2560