PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(19) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (≤ 18 ต่อ ประชากรแสนคน)
ระดับจังหวัด
   Update : 03/10/2560
เมืองศรีสะเกษ
   Update : 03/10/2560
ยางชุมน้อย
   Update : 03/10/2560
กันทรารมย์
   Update : 03/10/2560
กันทรลักษ์
   Update : 03/10/2560
ขุขันธ์
   Update : 03/10/2560
ไพรบึง
   Update : 03/10/2560
ปรางค์กู่
   Update : 03/10/2560
ขุนหาญ
   Update : 03/10/2560
ราษีไศล
   Update : 03/10/2560
อุทุมพรพิสัย
   Update : 03/10/2560
บึงบูรพ์
   Update : 03/10/2560
ห้วยทับทัน
   Update : 03/10/2560
โนนคูณ
   Update : 03/10/2560
ศรีรัตนะ
   Update : 03/10/2560
น้ำเกลี้ยง
   Update : 03/10/2560
วังหิน
   Update : 03/10/2560
ภูสิงห์
   Update : 03/10/2560
เมืองจันทร์
   Update : 03/10/2560
เบญจลักษ์
   Update : 03/10/2560
พยุห์
   Update : 03/10/2560
โพธิ์ศรีสุวรรณ
   Update : 03/10/2560
ศิลาลาด
   Update : 03/10/2560