PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95)
ระดับจังหวัด
   Update : 26/09/2560
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ