ระดับจังหวัด|| แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน ||view table
กลุ่มตัวชี้วัด


P&P Excellence (PA)
(13) ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาค
   Update : 10/10/2561
(14) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏ
   Update : 02/02/2561
Service Excellence (PA)
(25) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครั
   Update : 03/09/2561
(29.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช
   Update : 20/09/2561
(29.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช
   Update : 20/09/2561
People Excellence (PA)
(57)อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสา
   Update : 18/01/2562
Governance Excellence (PA)
(63.1) ระดับความสำเร็จของการพั
   Update : 05/10/2561