ระดับอำเภอ กลุ่มตัวชี้วัด อำเภอ ||view table
P&P Excellence (PA)
(13) ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาค
   Update : 10/10/2561
Service Excellence (PA)
People Excellence (PA)
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
Governance Excellence (PA)