ระดับอำเภอ กลุ่มตัวชี้วัด อำเภอ ||view Chart
P&P Excellence
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  (1) ร้อยละของ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไปที่มีการคลอดมาตรฐาน ? ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:แห่ง)
1.00  
2.00  
2.00  
100.00  
08/05/2561
  (6) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ? ร้อยละ 68 (หน่วยนับ:คน)
0.00  
6,361.00  
4,513.00  
70.95  
04/01/2562
  (10) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
0.00  
3,772.00  
1,566.00  
41.52  
04/01/2562
  (12) ร้อยละของ Healthy Ageing ดำเนินการตามข้อ 1?5 ตามเกณฑ์
0.00  
4,855.00  
4,431.00  
91.27  
17/01/2562
  (12.1)ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ(ดำเนินการครบทุกประเด็นและยอดคัดกรองสะสม) มีฐานข้อมูลสถานะสุขภาพผู้สูงอายุ ? ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:คน)
0.00  
4,855.00  
4,431.00  
91.27  
17/01/2562
  (12.2) มีอัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม ( ? ร้อยละ 0 (หน่วยนับ:คน))
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
17/01/2562
  (12.1.1) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
17/01/2562
  (12.3) มีอัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะหกล้ม ( ? ร้อยละ 0 (หน่วยนับ:คน))
0.00  
0.00  
1.00  
0.00  
21/01/2562
  (12.1.2) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
21/01/2562
  (12.4) ร้อยละของผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากปี60
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
21/01/2562
  (12.1.3) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง CVD Risk
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
17/01/2562
  (12.5) มีการดำเนินจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุใน รพศ./รพท. ( ? 1 แห่ง (หน่วยนับ:แห่ง))
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
21/01/2562
  (12.1.4) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปาก
0.00  
5,187.00  
6.00  
0.12  
04/01/2562
  (12.6) มีการดำเนินจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุใน รพช. ( ? 1 แห่ง (หน่วยนับ:แห่ง))
0.00  
1.00  
1.00  
0.00  
21/01/2562
  (12.1.5) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม AMT
0.00  
0.00  
6.00  
0.00  
17/01/2562
  (13) ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
10/10/2561
  (12.1.6) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้า 2Q
0.00  
0.00  
21.00  
0.00  
21/01/2562
  (15) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก ? ร้อยละ 87 (หน่วยนับ:คน)
10.00  
100.00  
89.00  
89.00  
08/10/2561
  (12.1.7) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองข้อเข่า
0.00  
0.00  
6.00  
0.00  
21/01/2562
  (16) ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ? ร้อยละ 80 ของตำบลเป้าหมาย (หน่วยนับ:ตำบล)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
25/08/2561
  (12.1.8) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงหกล้ม
0.00  
0.00  
7.00  
0.00  
21/01/2562
  (12.1.9) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ADL
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
21/01/2562
  (12.1.10) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง BMI
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
21/01/2562
Service Excellence
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  (26.1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ ? ร้อยละ 40 (หน่วยนับ:คน)
0.00  
2,128.00  
308.00  
14.47  
04/01/2562
  (26.2) ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ? ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:คน)
0.00  
2,579.00  
201.00  
7.79  
04/01/2562
  (27) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ? ร้อยละ 82.5 (หน่วยนับ:คน)
0.00  
1,545.00  
692.00  
44.79  
04/01/2562
  (31) อัตราตายทารกแรกเกิด < 3.4 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
0.00  
32.00  
0.00  
0.00  
04/01/2562
  (32.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 2 (2.1, 2.2 (1) และ 2.3(1))) ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
28/06/2561
  (32.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 3) ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
28/06/2561
  (32.3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 4 (4.1 (1) และ 4.2 (1))) ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
28/06/2561
  (32.4) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 5 (5.1 (1) และ 5.2 (1))) ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
28/06/2561
  (34) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ? ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:คน)
0.00  
580.00  
420.00  
72.41  
04/01/2562
  (35) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ? 6.3 ต่อประชากรแสนคน
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
10/07/2561
  (36) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < ร้อยละ 30
0.00  
3.00  
1.00  
33.33  
21/02/2561
  (37) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
06/09/2561
  (37.1) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ำ (Refracture) < ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ราย)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
06/09/2561
  (37.2) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) > ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:ราย)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
06/09/2561
  (41) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ ? 24.6 ต่อประชากรแสนคน (หน่วยนับ:คน)
0.00  
28,664.00  
27.00  
94.19  
04/01/2562
  (42) อัตราตายจากมะเร็งปอด ? 19.8 ต่อประชากรแสนคน (หน่วยนับ:คน)
0.00  
28,664.00  
0.00  
0.00  
04/01/2562
  (Plus 1) ลดอัตราป่วยตายด้วยโรคปอดบวมในเด็ก (1 ด. - 5 ปี)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
06/09/2561
  (Plus 2) อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด = 0
1.00  
2.00  
0.00  
0.00  
04/01/2562
  (Plus 3) ลดอัตราคลอดก่อนกำหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) ลงร้อยละ 10 จากปีงบประมาณก่อน
7.00  
7.00  
0.00  
0.00  
09/02/2561
  (Plus 4) ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
0.00  
8.00  
8.00  
100.00  
04/01/2562
  (Plus 5) อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
0.00  
28,664.00  
1,827.00  
6.37  
04/01/2562
People Excellence
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  (59) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ? ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:ครอบครัว)
225.00  
390.00  
0.00  
0.00  
08/02/2561
  (66.1) ข้อมูลการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัด ไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด
0.00  
172.00  
21.00  
12.21  
28/06/2561
  (66.2)คุณภาพเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก มีความถูกต้อง ครบถ้วนไม่น้อยกว่า 50
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
09/05/2561
Governance Excellence
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด