ระดับอำเภอ กลุ่มตัวชี้วัด อำเภอ ||view Chart
QOF
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  ร้อยละของประชาชนไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (?ร้อยละ 60)
0.00  
10,285.00  
9,771.00  
95.00  
20/04/2561
  ร้อยละของประชาชนไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (?ร้อยละ 60)
0.00  
10,487.00  
9,899.00  
94.39  
20/04/2561
  ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (?ร้อยละ 60)
0.00  
171.00  
106.00  
61.99  
20/04/2561
  การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบงานผู้ป่วยนอก โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน (?ร้อยละ 20)
0.00  
2,370.00  
199.00  
8.40  
20/04/2561
  การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบงานผู้ป่วยนอก โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ (?ร้อยละ 20)
0.00  
19,422.00  
857.00  
4.41  
20/04/2561
  ร้อยละการลดลงของผู้ป่วยอัตรานอนด้วยภาวะที่ควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC) Ambulatory care sensitive conditions ในโรคลมชัก epilepsy ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน (DM) ความดันโลหิตสูง (HT) (ร้อยละ 1)
0.00  
407.00  
294.00  
-112.99  
20/04/2561
  ร้อยละสะสมครอบคลุมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี (?ร้อยละ 60)
0.00  
6,000.00  
4,365.00  
72.75  
20/04/2561
  อัตราผู้ป่วยเป็นเบาหวานที่สามารถควบคุมน้ำตาลได้ดี (ร้อยละ 40)
0.00  
2,056.00  
250.00  
12.16  
20/04/2561
  อัตราผู้ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันได้ดี (ร้อยละ 50)
0.00  
2,428.00  
1,115.00  
45.92  
20/04/2561