ระดับอำเภอ กลุ่มตัวชี้วัด อำเภอ ||view Chart
QOF
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  ร้อยละของประชาชนไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (?ร้อยละ 60)
0.00  
10,245.00  
9,740.00  
95.07  
07/05/2561
  ร้อยละของประชาชนไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (?ร้อยละ 60)
0.00  
10,451.00  
9,870.00  
94.44  
07/05/2561
  ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (?ร้อยละ 60)
0.00  
173.00  
108.00  
62.43  
07/05/2561
  การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบงานผู้ป่วยนอก โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน (?ร้อยละ 20)
0.00  
2,419.00  
209.00  
8.64  
07/05/2561
  การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบงานผู้ป่วยนอก โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ (?ร้อยละ 20)
0.00  
19,595.00  
877.00  
4.48  
07/05/2561
  ร้อยละการลดลงของผู้ป่วยอัตรานอนด้วยภาวะที่ควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC) Ambulatory care sensitive conditions ในโรคลมชัก epilepsy ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน (DM) ความดันโลหิตสูง (HT) (ร้อยละ 1)
0.00  
407.00  
299.00  
-108.40  
07/05/2561
  ร้อยละสะสมครอบคลุมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี (?ร้อยละ 60)
0.00  
12,154.00  
7,555.00  
62.17  
27/08/2561
  อัตราผู้ป่วยเป็นเบาหวานที่สามารถควบคุมน้ำตาลได้ดี (ร้อยละ 40)
0.00  
2,077.00  
248.00  
11.94  
07/05/2561
  อัตราผู้ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันได้ดี (ร้อยละ 50)
0.00  
2,461.00  
1,134.00  
46.08  
07/05/2561