กลุ่มตัวชี้วัด
KPI ที่พื้นหลังสีฟ้าประมวลจาก 43 แฟ้ม...KPI อื่นๆ บันทึกโดยผู้รับผิดชอบ
P&P Excellence (PA)
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  (13) ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
6.00  
44.00  
28.00  
63.64  
30/04/2561
  (14) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
02/02/2561
  (23) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 20
0.00  
15.00  
5.00  
33.33  
27/06/2561
Service Excellence (PA)
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  (25) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
0.00  
43.00  
26.00  
60.11  
15/06/2561
  (29.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 1 ? ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
18.00  
44.00  
38.00  
86.36  
25/06/2561
  (29.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ? ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
10.00  
0.00  
0.00  
25/06/2561
  (29.3) ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  (48) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
0.00  
356.00  
34.00  
13.61  
15/06/2561
  (50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
0.00  
1,323,161.00  
0.00  
0.00  
08/02/2561
  (51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
0.00  
1,118.00  
1,054.00  
94.40  
24/06/2561
  (53) จำนวนเมืองสมุนไพร
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
People Excellence (PA)
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  (57)อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
0.00  
130.00  
143.47  
107.93  
19/06/2561
Governance Excellence (PA)
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  (63.1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสจ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ? ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
1.00  
3.00  
3.00  
100.00  
19/06/2561
  (63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ? ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
31.00  
45.00  
193.33  
19/06/2561
  (64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
08/02/2561
  (64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ? ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
21.00  
17.00  
80.95  
08/02/2561
  (65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
35.00  
508.00  
70.00  
13.78  
30/04/2561
  (72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
0.00  
44.00  
0.00  
0.00  
29/06/2561