ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ? ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
ระดับจังหวัด
   Update : 08/02/2561
ยางชุมน้อย
   Update : 08/02/2561
กันทรารมย์
   Update : 08/02/2561
กันทรลักษ์
   Update : 08/02/2561
ขุขันธ์
   Update : 08/02/2561
ไพรบึง
   Update : 08/02/2561
ปรางค์กู่
   Update : 08/02/2561
ขุนหาญ
   Update : 08/02/2561
ราษีไศล
   Update : 08/02/2561
อุทุมพรพิสัย
   Update : 08/02/2561
บึงบูรพ์
   Update : 08/02/2561
ห้วยทับทัน
   Update : 08/02/2561
โนนคูณ
   Update : 08/02/2561
ศรีรัตนะ
   Update : 08/02/2561
น้ำเกลี้ยง
   Update : 08/02/2561
วังหิน
   Update : 08/02/2561
ภูสิงห์
   Update : 08/02/2561
เมืองจันทร์
   Update : 08/02/2561
เบญจลักษ์
   Update : 08/02/2561
พยุห์
   Update : 08/02/2561
โพธิ์ศรีสุวรรณ
   Update : 08/02/2561
ศิลาลาด
   Update : 08/02/2561