ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
0.00  
1,323,173.00  
1.00  
4.17  
28/08/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองศรีสะเกษ
0.00  
180,991.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  ยางชุมน้อย
0.00  
35,824.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  กันทรารมย์
0.00  
88,633.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  กันทรลักษ์
0.00  
152,263.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  ขุขันธ์
0.00  
138,649.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  ไพรบึง
0.00  
40,049.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  ปรางค์กู่
0.00  
55,240.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  ขุนหาญ
0.00  
99,241.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  ราษีไศล
0.00  
73,011.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  อุทุมพรพิสัย
0.00  
100,566.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  บึงบูรพ์
0.00  
14,169.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  ห้วยทับทัน
0.00  
36,295.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  โนนคูณ
0.00  
35,172.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  ศรีรัตนะ
0.00  
49,641.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  น้ำเกลี้ยง
0.00  
24,863.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  วังหิน
0.00  
33,042.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  ภูสิงห์
0.00  
49,163.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  เมืองจันทร์
0.00  
17,312.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  เบญจลักษ์
0.00  
32,070.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  พยุห์
0.00  
24,803.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  โพธิ์ศรีสุวรรณ
0.00  
21,478.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561
  ศิลาลาด
0.00  
20,686.00  
0.00  
0.00  
28/08/2561