ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
0.00  
1,495.00  
1,382.00  
92.55  
27/08/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองศรีสะเกษ
0.00  
33.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  ยางชุมน้อย
0.00  
21.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  กันทรารมย์
0.00  
21.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  กันทรลักษ์
0.00  
47.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  ขุขันธ์
0.00  
36.00  
1.00  
2.78  
27/08/2561
  ไพรบึง
0.00  
17.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  ปรางค์กู่
0.00  
21.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  ขุนหาญ
0.00  
37.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  ราษีไศล
0.00  
21.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  อุทุมพรพิสัย
0.00  
31.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  บึงบูรพ์
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  ห้วยทับทัน
0.00  
17.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  โนนคูณ
0.00  
4.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  ศรีรัตนะ
0.00  
15.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  น้ำเกลี้ยง
0.00  
6.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  วังหิน
0.00  
9.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  ภูสิงห์
0.00  
12.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  เมืองจันทร์
0.00  
7.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  เบญจลักษ์
0.00  
2.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  พยุห์
0.00  
5.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  โพธิ์ศรีสุวรรณ
0.00  
5.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561
  ศิลาลาด
0.00  
9.00  
0.00  
0.00  
27/08/2561