ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ? ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ? ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
36.00  
60.00  
220.00  
05/10/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองศรีสะเกษ
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/10/2561
  ยางชุมน้อย
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/10/2561
  กันทรารมย์
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/10/2561
  กันทรลักษ์
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/10/2561
  ขุขันธ์
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/10/2561
  ไพรบึง
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/10/2561
  ปรางค์กู่
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/10/2561
  ขุนหาญ
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
05/10/2561
  ราษีไศล
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/10/2561
  อุทุมพรพิสัย
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/10/2561
  บึงบูรพ์
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/10/2561
  ห้วยทับทัน
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/10/2561
  โนนคูณ
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/10/2561
  ศรีรัตนะ
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/10/2561
  น้ำเกลี้ยง
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/10/2561
  วังหิน
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/10/2561
  ภูสิงห์
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/10/2561
  เมืองจันทร์
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
05/10/2561
  เบญจลักษ์
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
05/10/2561
  พยุห์
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/10/2561
  โพธิ์ศรีสุวรรณ
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/10/2561
  ศิลาลาด
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/10/2561