ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ? ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ? ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
21.00  
17.00  
80.95  
08/02/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  ยางชุมน้อย
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
08/02/2561
  กันทรารมย์
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
08/02/2561
  กันทรลักษ์
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
08/02/2561
  ขุขันธ์
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
08/02/2561
  ไพรบึง
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
08/02/2561
  ปรางค์กู่
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
08/02/2561
  ขุนหาญ
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
08/02/2561
  ราษีไศล
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
08/02/2561
  อุทุมพรพิสัย
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
08/02/2561
  บึงบูรพ์
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
08/02/2561
  ห้วยทับทัน
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
08/02/2561
  โนนคูณ
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
08/02/2561
  ศรีรัตนะ
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
08/02/2561
  น้ำเกลี้ยง
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
08/02/2561
  วังหิน
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
08/02/2561
  ภูสิงห์
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
08/02/2561
  เมืองจันทร์
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
08/02/2561
  เบญจลักษ์
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
08/02/2561
  พยุห์
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
08/02/2561
  โพธิ์ศรีสุวรรณ
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
08/02/2561
  ศิลาลาด
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
08/02/2561