ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
35.00  
1,014.00  
258.00  
25.47  
10/10/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองศรีสะเกษ
2.00  
17.00  
2.00  
11.76  
10/10/2561
  ยางชุมน้อย
1.00  
6.00  
1.00  
16.67  
10/10/2561
  กันทรารมย์
2.00  
17.00  
2.00  
11.76  
10/10/2561
  กันทรลักษ์
4.00  
33.00  
4.00  
12.12  
10/10/2561
  ขุขันธ์
3.00  
27.00  
3.00  
11.11  
10/10/2561
  ไพรบึง
1.00  
7.00  
1.00  
42.86  
10/10/2561
  ปรางค์กู่
2.00  
13.00  
2.00  
15.38  
10/10/2561
  ขุนหาญ
3.00  
19.00  
3.00  
15.79  
10/10/2561
  ราษีไศล
2.00  
14.00  
2.00  
14.29  
10/10/2561
  อุทุมพรพิสัย
3.00  
21.00  
3.00  
14.29  
10/10/2561
  บึงบูรพ์
1.00  
2.00  
1.00  
50.00  
10/10/2561
  ห้วยทับทัน
1.00  
8.00  
1.00  
12.50  
10/10/2561
  โนนคูณ
1.00  
8.00  
1.00  
12.50  
10/10/2561
  ศรีรัตนะ
1.00  
8.00  
1.00  
12.50  
10/10/2561
  น้ำเกลี้ยง
1.00  
7.00  
1.00  
14.29  
10/10/2561
  วังหิน
1.00  
8.00  
1.00  
12.50  
10/10/2561
  ภูสิงห์
1.00  
9.00  
1.00  
11.11  
10/10/2561
  เมืองจันทร์
1.00  
4.00  
1.00  
25.00  
10/10/2561
  เบญจลักษ์
1.00  
6.00  
1.00  
16.67  
10/10/2561
  พยุห์
1.00  
6.00  
1.00  
16.67  
10/10/2561
  โพธิ์ศรีสุวรรณ
1.00  
8.00  
1.00  
12.50  
10/10/2561
  ศิลาลาด
1.00  
6.00  
1.00  
16.67  
10/10/2561