ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
0.00  
44.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองศรีสะเกษ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  ยางชุมน้อย
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  กันทรารมย์
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  กันทรลักษ์
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  ขุขันธ์
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  ไพรบึง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  ปรางค์กู่
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  ขุนหาญ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  ราษีไศล
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  อุทุมพรพิสัย
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  บึงบูรพ์
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  ห้วยทับทัน
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  โนนคูณ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  ศรีรัตนะ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  น้ำเกลี้ยง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  วังหิน
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  ภูสิงห์
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  เมืองจันทร์
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  เบญจลักษ์
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  พยุห์
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  โพธิ์ศรีสุวรรณ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561
  ศิลาลาด
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
11/10/2561