ระดับอำเภอ กลุ่มตัวชี้วัด อำเภอ ||view Chart
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน)
0.00  
151.00  
0.00  
0.00  
30/12/2562
  2.1 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
0.00  
1,155.00  
1,108.00  
95.93  
23/12/2562
  2.2 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า
0.00  
1,108.00  
400.00  
36.10  
23/12/2562
  2.3 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
0.00  
393.00  
360.00  
91.60  
23/12/2562
  2.4 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
0.00  
14.00  
6.00  
42.86  
23/12/2562
  2.5 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
0.00  
1,108.00  
1,060.00  
95.67  
23/12/2562
  4.ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (หน่วยนับ:ตำบล)
0.00  
5.00  
5.00  
100.00  
12/06/2562
  5.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.05
0.00  
1,606.00  
51.00  
3.18  
23/12/2562
  5.2 อัตราประชากร Pre-DMในเขตรับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ำตาลซ้ำและได้รับคำแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
0.00  
1,606.00  
1,526.00  
95.02  
23/12/2562
  5.3 อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (หน่วยนับ:คน)
0.00  
639.00  
481.00  
75.27  
23/12/2562
  7.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 38 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน)
0.00  
1,166.00  
30.00  
25.73  
23/12/2562
  9.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (หน่วยนับ:คน)
0.00  
2,229.00  
502.00  
22.52  
23/12/2562
  9.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (หน่วยนับ:คน)
0.00  
2,782.00  
1,594.00  
57.30  
23/12/2562
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  12.1 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้อนละ 100
8.00  
8.00  
8.00  
100.00  
01/10/2562
  12.2 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาวสะสม ร้อยละ 60
2.00  
8.00  
8.00  
100.00  
01/10/2562
  13.อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 85
0.00  
8.00  
8.00  
100.00  
21/10/2562
  14.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
03/09/2562
  14.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
03/09/2562
  14.3 ร้อยละของโรงพยาบาล(รพศ/รพท)มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) ร้อยละ 20
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
03/09/2562
  15.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63) น้อยกว่าร้อยละ 5
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
23/12/2562
  15.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62) น้อยกว่าร้อยละ 25
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
23/12/2562
  15.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)การรักษาใน Stroke Unit น้อยกว่าร้อยละ 7
0.00  
10.00  
1.00  
10.00  
23/12/2562
  16. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 30
0.00  
41.00  
2.00  
4.88  
23/12/2562
  17.1 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
07/06/2562
  17.2 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
06/06/2562
  17.3 อัตราตายของผู้ป่วย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ และได้รับการทำ root cause analysis ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
07/06/2562
  17.4 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury) (รหัส ICD S 06.1 – S 06.9) ไม่เกินร้อยละ 45
0.00  
7.00  
5.00  
71.43  
06/06/2562
  17.5 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
06/06/2562
  17.6 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
07/06/2562
  17.7 อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล A, S, M1 น้อยกว่าร้อยละ 12
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
06/06/2562
  18.ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติด ที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดและ ได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate 1 year)
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
06/08/2562
  19.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
0.00  
27,954.00  
1.00  
3.58  
23/12/2562
  19.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 80
0.00  
2.00  
2.00  
100.00  
07/06/2562
  20.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66
0.00  
619.00  
357.00  
57.67  
23/12/2562
  21.ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ร้อยละ 20
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
08/07/2562
  22.อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (ระดับ A,S)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
08/07/2562
  23.อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
08/07/2562
  24.ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
0.00  
110,703.00  
20,206.00  
18.25  
23/12/2562
  24.2 ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพช.ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง)
0.00  
64,223.00  
6,087.00  
9.48  
23/12/2562
  24.3 ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพ.สต.ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ครั้ง)
0.00  
46,480.00  
14,119.00  
30.38  
23/12/2562
  25.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ(STEMI) ไม่เกิน 26 ต่อประชากร 1 แสนคน
0.00  
27,743.00  
1.00  
3.60  
12/01/2563
คณะที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  28.2 รพช.และ รพ. สังกัดกรมวิชาการ มีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 50
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
29/08/2562
  28.1 รพศ./รพท. มีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2 ขึ้นไป อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
29/08/2562
  30.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
30/05/2562
  31.2 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
08/07/2562
  32.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสจ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
07/06/2562
  32.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 40 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
07/06/2562