ระดับอำเภอ กลุ่มตัวชี้วัด อำเภอ ||view Chart
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน)
0.00  
94.00  
0.00  
0.00  
16/04/2562
  2.1 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
0.00  
872.00  
506.00  
58.03  
16/04/2562
  2.2 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า
0.00  
506.00  
159.00  
31.42  
16/04/2562
  2.3 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
0.00  
153.00  
116.00  
75.82  
16/04/2562
  2.4 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
17/04/2562
  5.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.05
0.00  
1,586.00  
36.00  
2.27  
16/04/2562
  5.2 อัตราประชากร Pre-DMในเขตรับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ำตาลซ้ำและได้รับคำแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
0.00  
1,619.00  
1,528.00  
94.38  
16/04/2562
  5.3 อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (หน่วยนับ:คน)
0.00  
635.00  
369.00  
58.11  
16/04/2562
  7.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 38 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน)
0.00  
1,169.00  
23.00  
19.67  
16/04/2562
  9.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (หน่วยนับ:คน)
0.00  
2,190.00  
377.00  
17.21  
16/04/2562
  9.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (หน่วยนับ:คน)
0.00  
2,677.00  
1,498.00  
55.96  
16/04/2562
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  12.1 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้อนละ 100
8.00  
8.00  
8.00  
100.00  
17/04/2562
  12.2 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาวสะสม ร้อยละ 60
2.00  
8.00  
2.00  
25.00  
17/04/2562
  13.อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 85
0.00  
8.00  
8.00  
100.00  
18/04/2562
  15.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63) น้อยกว่าร้อยละ 5
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
16/04/2562
  15.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62) น้อยกว่าร้อยละ 25
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
16/04/2562
  15.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)การรักษาใน Stroke Unit น้อยกว่าร้อยละ 7
0.00  
2.00  
0.00  
0.00  
16/04/2562
  16. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 30
0.00  
18.00  
2.00  
11.11  
16/04/2562
  18.ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติด ที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดและ ได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate 1 year)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
17/04/2562
  19.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
0.00  
112,180.00  
0.00  
0.00  
18/04/2562
  19.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 80
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
27/03/2562
  20.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66
0.00  
273.00  
139.00  
50.92  
16/04/2562
  24.ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
0.00  
54,458.00  
10,728.00  
19.70  
16/04/2562
  24.2 ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพช.ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง)
0.00  
30,470.00  
2,872.00  
9.43  
16/04/2562
  24.3 ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพ.สต.ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ครั้ง)
0.00  
23,988.00  
7,856.00  
32.75  
16/04/2562
  25.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ(STEMI) ไม่เกิน 26 ต่อประชากร 1 แสนคน
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
16/04/2562
คณะที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  28.1 รพศ./รพท. มีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2 ขึ้นไป อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
02/04/2562
  28.2 รพช.และ รพ. สังกัดกรมวิชาการ มีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 50
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
02/04/2562
  29.มีการใช้ Application สำหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง (ร้อยละ 100)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
02/04/2562
  32.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสจ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
29/03/2562
  32.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 40 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
0.00  
1.00  
0.00  
29/03/2562