ระดับอำเภอ กลุ่มตัวชี้วัด อำเภอ ||view Chart
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  25.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ(STEMI) ไม่เกิน 26 ต่อประชากร 1 แสนคน
0.00  
28,391.00  
1.00  
3.52  
18/02/2562
คณะที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด