ตัวชี้วัด QOF ปี 2562 QOF
11.ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
ระดับอำเภอ โนนคูณ

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update
  11.ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
0.00  
447.00  
419.00  
93.74  
16/04/2562
ระดับหน่วยบริการ
  หน่วยบริการ BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update
  03461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนค้อ ตำบลโนนค้อ
0.00  
15.00  
15.00  
100.00  
16/04/2562
  03462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะเกลือ ตำบลโนนค้อ
0.00  
59.00  
55.00  
93.22  
16/04/2562
  03463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าเสน ตำบลบก
0.00  
68.00  
64.00  
94.12  
16/04/2562
  03464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเหล่า ตำบลบก
0.00  
41.00  
37.00  
90.24  
16/04/2562
  03465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลโพธิ์
0.00  
52.00  
52.00  
100.00  
16/04/2562
  03466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง ตำบลหนองกุง
0.00  
48.00  
45.00  
93.75  
16/04/2562
  03467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลหนองกูง
0.00  
75.00  
65.00  
86.67  
16/04/2562
  03468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่ากวาง
0.00  
75.00  
75.00  
100.00  
16/04/2562
  10938 โรงพยาบาลโนนคูณ
0.00  
14.00  
11.00  
78.57  
16/04/2562