ระดับอำเภอ กลุ่มตัวชี้วัด อำเภอ ||view Chart
QOF
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  1.ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (501001)
0.00  
9,602.00  
9,203.00  
95.84  
25/05/2563
  2.ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (501002)
0.00  
9,534.00  
8,978.00  
94.17  
25/05/2563
  3.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (501003)
0.00  
176.00  
135.00  
76.70  
25/05/2563
  4.ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (501004)
0.00  
18,304.00  
4,095.00  
21.33  
16/09/2563
  5.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน Acute Diarrhea (AD) ไม่เกินร้อยละ 20 (501005)
0.00  
2,516.00  
223.00  
8.86  
25/05/2563
  6.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ Respiratory Infection (RI) ไม่เกินร้อยละ 20 (501006)
0.00  
16,565.00  
1,481.00  
8.94  
25/05/2563
  7.1 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ไม่เกิน 80.10 ต่อแสนประชากร (501007)
0.00  
22,517.00  
11.00  
48.85  
25/05/2563
  7.2 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ไม่เกิน 242.75 ต่อแสนประชากร (501008)
0.00  
22,517.00  
10.00  
44.41  
25/05/2563
  7.3 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในหืด (asthma) ไม่เกิน 87.44 ต่อแสนประชากร (501009)
0.00  
22,517.00  
7.00  
31.09  
25/05/2563
  7.4 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในเบาหวาน (DM) ไม่เกิน 210.98 ต่อแสนประชากร (501010)
0.00  
22,517.00  
33.00  
146.56  
25/05/2563
  7.5 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในความดันโลหิตสูง (HT) ไม่เกิน 85.85 ต่อแสนประชากร (501011)
0.00  
22,517.00  
15.00  
66.62  
25/05/2563
  8.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดี มากกว่าร้อยละ 40 (501012)
0.00  
2,227.00  
447.00  
20.07  
25/05/2563
  9.อัตราผู้เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี มากกว่าร้อยละ 50 (501013)
0.00  
2,824.00  
1,534.00  
54.32  
25/05/2563
  10.ร้อยหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 (501014)
0.00  
154.00  
109.00  
70.78  
25/05/2563
  11.เด็กไทยอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน ที่สงสัยล่าช้า ที่ได้รับการติดตามและประเมินพัฒนาการซ้้าภายใน 30 วัน ร้อยละ 90 (501015)
0.00  
455.00  
430.00  
94.51  
25/05/2563
  12.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและหรือโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 (501016)
0.00  
3,607.00  
2,971.00  
82.37  
25/05/2563