กลุ่มตัวชี้วัด
KPI ที่พื้นหลังสีฟ้าประมวลจาก 43 แฟ้ม...KPI อื่นๆ บันทึกโดยผู้รับผิดชอบ
PA ปลัดกระทรวง และผู้ตรวจราชการ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน) (101001)
0.00  
2,525.00  
0.00  
0.00  
04/04/2563
  2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (101002)
0.00  
43,370.00  
23,937.00  
55.19  
04/04/2563
  2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (101003)
0.00  
23,937.00  
7,409.00  
30.95  
04/04/2563
  2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (101004)
0.00  
7,356.00  
5,957.00  
80.98  
04/04/2563
  2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I (101005)
0.00  
110.00  
85.00  
77.27  
04/04/2563
  2.5 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (101006)
0.00  
43,370.00  
22,421.00  
51.70  
04/04/2563
  3.1 ความครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 (101007)
0.00  
71,658.00  
66,664.00  
93.03  
04/04/2563
  3.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (101008)
0.00  
66,664.00  
45,419.00  
68.13  
04/04/2563
  3.3 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 5 ปี (113 ซม.) (101009)
0.00  
5,991.00  
664,682.00  
110.95  
04/04/2563
  3.4 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี (112 ซม.) (101010)
0.00  
5,683.00  
626,825.00  
110.30  
04/04/2563
  4.1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 (101011)
100.00  
100.00  
92.04  
92.04  
17/01/2563
  4.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 (101012)
0.00  
110.00  
85.00  
77.27  
04/04/2563
  5.1 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (101013)
0.00  
95,829.00  
69,569.00  
72.60  
04/04/2563
  5.2 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะผอม (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 5.1) (101014)
0.00  
95,829.00  
3,666.00  
3.83  
04/04/2563
  5.3 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 13.6) (101015)
0.00  
95,829.00  
7,006.00  
7.31  
04/04/2563
  5.4 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเตี้ย (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 8.9) (101016)
0.00  
95,829.00  
4,282.00  
4.47  
04/04/2563
  5.5 ความครอบคลุมเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100(HDCไม่มีข้อมูลนักเรียนจึงประมวลผลไม่ได้) (101017)
0.00  
95,829.00  
69,569.00  
72.60  
04/04/2563
  5.6 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (154 ซม.) (101018)
0.00  
5,452.00  
807,906.00  
148.19  
04/04/2563
  5.7 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (155 ซม.) (101019)
0.00  
5,434.00  
814,393.00  
149.87  
04/04/2563
  6.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน) (101020)
0.00  
38,422.00  
446.00  
11.61  
04/04/2563
  6.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี Adjusted ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน (101021)
0.00  
38,422.00  
446.00  
12.65  
04/04/2563
  7.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan (101022)
0.00  
11,641.00  
10,487.00  
90.09  
14/01/2563
  8.ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (101023)
0.00  
205,446.00  
0.00  
60.00  
17/01/2563
  9.ร้อยละ 80 ของตำบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (หน่วยนับ:ตำบล) (101024)
0.00  
206.00  
206.00  
100.00  
14/01/2563
  11.ร้อยละ 70 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (101025)
22.00  
22.00  
22.00  
100.00  
16/01/2563
  14. ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางและภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง (หน่วยนับ:จังหวัด) (101026)
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
13/01/2563
  15. ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน) (101027)
22.00  
22.00  
9.00  
40.91  
25/03/2563
  16. ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) (101028)
22.00  
44.00  
44.00  
100.00  
23/03/2563
  20. ร้อยละ 25 ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCC)ในพื้นที่ (101029)
37.00  
37.00  
37.00  
100.00  
16/01/2563
  21. ร้อยละ 40 ของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว (101030)
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
16/01/2563
  23 ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน (101031)
0.00  
2,807.00  
2,807.00  
100.00  
15/01/2563
  25.อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 85 (101032)
0.00  
411.00  
389.00  
94.65  
29/01/2563
  26.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง) (101033)
22.00  
22.00  
14.00  
63.64  
14/01/2563
  26.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง) (101034)
22.00  
22.00  
4.00  
18.18  
14/01/2563
  26.3 จังหวัดมีการดำเนินการ RDU Community อย่างน้อย 1 อำเภอและผ่านเกณฑ์ระดับ 3 (หน่วยนับ : จังหวัด) (101035)
22.00  
22.00  
22.00  
100.00  
14/01/2563
  27.1 รพ.ระดับ A,S,M1 ทุกแห่งมีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการระดับ Intermediate (101036)
2.00  
2.00  
2.00  
100.00  
15/01/2563
  27.2 การติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ลดลง 7.5% จากปีปฏิทิน 61 (101037)
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
15/01/2563
  29.อัตราตายทารกแรกเกิด(อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน) น้อยกว่า 3.7 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ (101038)
0.00  
10,245.00  
37.00  
3.61  
04/04/2563
  45. จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง (101039)
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
14/01/2563
  48. ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ (101040)
0.00  
1,055.00  
905.00  
85.78  
11/03/2563
  49. โรงพยาบาลศูนย์มีจำนวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง (101041)
0.00  
16,316.00  
3,979.00  
24.39  
21/02/2563
  57.1 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้อนละ 100 (101042)
253.00  
253.00  
253.00  
100.00  
15/01/2563
  57.2 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 4 ดาวสะสม ร้อยละ 100 (101043)
253.00  
253.00  
253.00  
100.00  
11/01/2563
  57.3 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาวสะสม ร้อยละ 60 (101044)
221.00  
253.00  
253.00  
100.00  
15/01/2563
  60.1 ร้อยละ 80 ของ รพ. ระดับ A, S, M1, M2 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services (101045)
0.00  
4.00  
0.00  
0.00  
15/01/2563
  60.2 ร้อยละ 50 ของ รพ. ระดับ F1,F2, F3 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services (101046)
0.00  
18.00  
0.00  
0.00  
15/01/2563
  61. จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา (101048)
0.00  
4.00  
4.00  
100.00  
13/01/2563