กลุ่มตัวชี้วัด
KPI ที่พื้นหลังสีฟ้าประมวลจาก 43 แฟ้ม...KPI อื่นๆ บันทึกโดยผู้รับผิดชอบ

1. ด้านองค์กร บุคลากรและการสื่อสารองค์กร กระทรวงสาธารณสุข
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  (kpi_id:101001) 1.ร้อยละของสถานบริการที่มีการดำเนินงาน สื่อสารเชิงรุก (ร้อยละ 80) (ผู้รับผิดชอบ:นายคณาวุฒิ มั่นอยู่)
0.00  
22.00  
22.00  
100.00  
18/07/2566
2. ด้านการนำสุขภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  (kpi_id:102001) 2. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด (ร้อยละ 10) (ผู้รับผิดชอบ:นางสาวฐิติพร อินศร)
0.00  
40.00  
48.00  
120.00  
18/07/2566
3. ด้านข้อมูลและเทคโนโลยี ทางการแพทย์และสาธารณสุข
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  (kpi_id:103001) 3. จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 3) (ผู้รับผิดชอบ:นายวีระวุธ เพ็งชัย)
3.00  
22.00  
22.00  
100.00  
28/06/2566
4. ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  (kpi_id:104001) 4.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ (ร้อยละ 70) (ผู้รับผิดชอบ:นางโสพิน พิมเทพา)
0.00  
22.00  
22.00  
100.00  
21/07/2566
5. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  (kpi_id:105001) 5. ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน (ร้อยละ 75) (ผู้รับผิดชอบ:นายบารเมษฐ์ ผมคำ)
2,621.00  
10,575.00  
8,838.00  
83.57  
17/07/2566
6. ด้านบริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น และลดอัตราตายโรคที่สำคัญ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  (kpi_id:106001) 6.ร้อยละของโรงพยาบาลทุกแห่งปรับโฉม Smart hospital/ Smart ER/ Modernize OPD/ มีการ ใช้พลังงานสะอาด (ร้อยละ 80) (ผู้รับผิดชอบ:นางสาวรัชนีกร ศรีหวาด)
0.00  
22.00  
22.00  
100.00  
31/08/2566
7.ด้านอื่นๆ: ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  (kpi_id:107001) 7.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพัน ภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 100) (ผู้รับผิดชอบ:นางมยุรี ภู่ดัด)
0.00  
272.08  
240.74  
81.71  
11/11/2566