กลุ่มตัวชี้วัด
KPI ที่พื้นหลังสีฟ้าประมวลจาก 43 แฟ้ม...KPI อื่นๆ บันทึกโดยผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  ตัวชี้วัด ผลงาน รวมทั้งหมด ผลงาน สังกัดสาธารณสุข ผลงาน สังกัด อปท. update Template indiv Report
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา เป้ามาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
  (kpi_id:101001) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ผู้รับผิดชอบ:นายพัดตรากฤติ พรมมี)
45.00  
44.00  
97.78  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/07/2566
  
  (kpi_id:101002) ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ผู้รับผิดชอบ:นายพัดตรากฤติ พรมมี)
90.00  
100.00  
100.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/07/2566
  
  (kpi_id:101003) ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบ (EIA ) (ผู้รับผิดชอบ:นายพัดตรากฤติ พรมมี)
80.00  
80.00  
100.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/07/2566