เดือน
สิทธิ Wel
สิทธิ UC
สิทธิ SSS ใน จ.
สิทธิ SSS นอก จ.
สิทธิ OFC
สิทธิ Other
สิทธิ อปท.
สิทธิ Null
จำนวนประชากร
จำนวนผู้มีสิทธิ
ร้อยละ
รอพิสูตรสิทธิ
ร้อยละ
ผู้มีปัญาสถานะและสิทธิ
ร้อยละ
POP_UC
NON_UC
15,639
13,755
512
6,692
1,626
70
393
9
38,696
38,687
99.98
0
0.00
6
0.02
29,394
2,610
15,704
13,621
508
6,733
1,632
72
403
14
38,687
38,673
99.96
0
0.00
6
0.02
29,325
2,629
15,700
13,566
515
6,766
1,657
70
405
7
38,686
38,679
99.98
0
0.00
6
0.02
29,266
2,654
16,925
12,302
527
6,792
1,669
71
408
8
38,702
38,694
99.98
0
0.00
6
0.02
29,227
2,683
19,445
9,741
540
6,805
1,676
71
414
6
38,698
38,692
99.98
0
0.00
6
0.02
29,186
2,707
19,357
9,818
554
6,821
1,686
70
412
9
38,727
38,718
99.98
0
0.00
6
0.02
29,175
2,731
19,290
9,845
547
6,828
1,688
69
413
4
38,684
38,680
99.99
0
0.00
6
0.02
29,135
2,721
19,247
9,928
551
6,773
1,696
69
412
5
38,681
38,676
99.99
0
0.00
6
0.02
29,175
2,733

ข้อมูลราย รพ.สต.