ลำดับ ว/ด/ป แฟ้มออก ชื่อเรื่อง กลุ่มงาน หมายเหตุ การจัดการ
3498 29/09/2566 ขออนุมัติจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 อัตรา รพ.ไพรบึง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล Update Delete
3497 29/09/2566 เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล Update Delete
3496 29/09/2566 เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล Update Delete
3495 29/09/2566 ขออนุมัติไปราชการนอกเขตจังหวัด จนท.10ท่าน ระหว่างวันที่ 14-21 ต.ค.2566 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด Update Delete
3494 29/09/2566 ขออนุมัติเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพสมาชิก To be number one ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี จนท.10 ท่าน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด Update Delete
3493 29/09/2566 ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก To Be number one สู่ความเป็นหนึ่ง To be number one one camp รุ่นที่ 29 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด Update Delete
3492 29/09/2566 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต.นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล Update Delete
3491 29/09/2566 การจัดจ้างเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต.นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านไฮ สสอ.ปรางค์กู่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล Update Delete
3490 29/09/2566 การจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นางสุภาพร บุญตา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล Update Delete
3489 29/09/2566 อนุญาตให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง นายชาญณุวัตร พันธุชาติ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล Update Delete
3488 29/09/2566 ขอเชิญประชุมพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 2 ต.ค.2566 เวลา 13.00 -16.30 น.ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ Update Delete
3487 29/09/2566 ข้อเสนอการเข้าสู่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล Update Delete
3486 29/09/2566 ขออนุมัติดำเนินการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ2566 วันที่ 20 ต.ค.2566 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ Update Delete
3485 29/09/2566 ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 152,400 บาท กลุ่มงานทันตสาธารณสุข Update Delete
3484 29/09/2566 ขออนุมัตินำส่งเงินงบประมาณเป็นรายได้แผ่นดินจำนวน 2,354,777.82 บาท งานการเงินการบัญชีและงบประมาณ Update Delete
3483 29/09/2566 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ วันที่ 28ก.ย.2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สนง.เขตสุขภาพที่ 10 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล Update Delete
3482 29/09/2566 แจ้งเลื่อนกำหนดการคัดเลือก น่างสาวนงค์เยาวฺ คนงาม เลื่อนเป็นวันที่ 3 ต.ค.2566 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม 202 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล Update Delete
3481 29/09/2566 แจ้งเลื่อนกำหนดการคัดเลือก นางสาวสาวิตรี ขาวสะอาด เลื่อนเป็นวันที่ 3 ต.ค.2566 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม 202 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล Update Delete
3480 29/09/2566 แจ้งเลื่อนกำหนดการคัดเลือก นางนิภัทรา โตไทยะ เลื่อนเป็นวันที่ 3 ต.ค.2566 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม 202 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล Update Delete
3479 29/09/2566 แจ้งเลื่อนกำหนดการคัดเลือก นางสาวทรายกะรัต เสริมแก้ว เลื่อนเป็นวันที่ 3 ต.ค.2566 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม 202 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล Update Delete
3478 29/09/2566 ขอแจ้งเตือนให้นำเงินไปชำระค่าปรับ นางสาวสุวิมล ขามธาตุ กลุ่มงานนิติการ Update Delete
3477 29/09/2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลและบุคลาการด้านจักษุไทยครั้งที่ 2 ประจำปี2566วันที่ 30พย.-1ธค.2566 ณ โรงแรมชลจันทร์พัทยา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ Update Delete
3476 29/09/2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัคร หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ Update Delete
3475 29/09/2566 ขอส่งสำเนาหนังสือบัญชีธนาคารของศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดและรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย(ฌกส.อสม.)ระดับจังหวัด กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ Update Delete
3474 29/09/2566 ส่งคืนแก้ไขแบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล นางสาววาสนา ใยเยี่ยม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล Update Delete