รายงานผลการดำเนินงาน อสม.

ตรวจสอบผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ตามพื้นที่

รายงาน การเยี่ยมบ้าน

 

รายงาน การคัดกรอง

รายงานสรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19

รายงานการสำรวจผู้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์

ตรวจสอบผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ตามพื้นที่ ย้อนหลัง (กำลังพัฒนา)

   
     

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ