ศรีสะเกษ สู้ ไข้เลือดออก

รายงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย

กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หมู่บ้าน

     
     

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ