ศรีสะเกษ สู้ ไข้เลือดออก

รายงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย

     
     

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ